Muting Schaltgerät PLSG K

Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 (IEC 61508)
Performance Level PL e (ISO 13849-1)
Sicherheitskategorien Kat 4 (EN 954-1)

Funktionsbeschreibung

Funktion

Technische Daten

Downloads

Kontakt